Yhdistyksen säännöt

Tango aMoroso ry säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tango aMoroso ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on argentiinalaisen tango- ja folklorekulttuurin ja niiden harrastuneisuuden laajamuotoinen kehittäminen ja ylläpitäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esimerkiksi tanssinopetusta, tanssitilaisuuksia ja muita tango- ja folkloreaiheisia kulttuuritapahtumia, matkoja kilpailuihin, kulttuurikohteisiin tai koulutuksiin sekä harrastaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja jäsenmaksuja ja muita osallistumismaksuja keräämällä, avustuksia ja apurahoja vastaanottamalla, sekä arpajaisia järjestämällä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäsenet

Oikeustoimikelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksessä.

Kunniajäsenyys

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu määritellään erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-6 varajäsentä. Varajäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenenä voi olla enintään kaksi vuotta peräkkäin. Mikäli uusia ehdokkaita hallituksen jäseniksi ei yhdistyksen kokouksessa ole, voidaan kaksi tai useamman peräkkäistä toimikautta hallituksen jäsenenä ollut valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä, henkilöllä tai yhdistyksellä, on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
– todetaankokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
– hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– tarkistetaan vastuurahaston tilanne
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
– valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Vastuurahasto

Yhdistyksellä on mahdollisten yllättävien tilanteiden varalle rahasto hallituksen taloudellisen vastuun vähentämiseksi. Rahasto toimii seuraavien sääntöjen mukaan:
– Hallitus määrittelee mihin varat sijoitetaan.
– Sijoituskohteen tulee olla matalariskinen.
– Hallitus saa sijoittaa rahastoon ja saa tiedoksi rahaston saldon.
– Korkotulot lisätään pääomaan.
– Rahastosta voidaan nostaa varoja yleisen kokouksen hyväksynnällä, mikäli katsotaan että hallitus on hoitanut asioita vastuullisesti.
Yllättäviä menoja ovat esimerkiksi odottamattomat lisäverot,
vahingonkorvaukset, oikeudenkäyntikulut tai muu vastaava.
– Rahaston suuruus on 20-30 % edeltävän vuoden kausiryhmien maksuista.
– Rahaston hoidon toteutumista tarkkailaan osana muuta toiminnan tarkastamista.
Hallitus tuo yleiseeen kokoukseen esityksen rahaston vaatimista toimenpiteistä.
Yleinen kokous antaa hallitukselle toimintaohjeita tarpeen mukaan.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Voimassaolevat säännöt: 06.04.2022 13:35:37